Mohon Sekarang

Thank you for your registration!

Konsep Pembiayaan
 • Pembiayaan i-Lestari adalah berkonsepkan Tawarruq

Kategori Pelanggan
1. Persendirian-i Lestari Awam
 • Sektor Kerajaan dan Badan Berkanun berstatus tetap dengan tempoh berkhidmat melebihi 3 bulan dan kakitangan status kontrak bersambung tidak kurang 2 tahun berkhidmat hanya kepada Kakitangan KEMAS dan Jabatan Perpaduan sahaja.
 • Anak Syarikat Kerajaan / GLC
2. i-Lestari Swasta
 • Sektor Swasta / Syarikat Terpilh (Panel Majikan Dan Bukan Panel Majikan)
Jumlah dan Had Pembiayaan

Pakej Had Pembiayaan
Persendirian i-Lestari Awam (Kerajaan / Badan Berkanun / GLC) RM 200,000.00
Persendirian i-Lestari Swasta Panel Majikan Persendirian i-Lestari Swasta Bukan Panel Majikan (Tertakluk Kepada Had Maksima RM 200,000.00)
Pendapatan : RM3,000.00 - RM 5,000.00 TIADA 8 Kali Gaji Kasar Sebulan
Pendapatan : RM5,001.00 - RM 10,000.00 Pendapatan : RM5,001.00 - RM 10,000.00 10 Kali Gaji Kasar Sebulan
Pendapatan : ≥ RM 10,000.00 Pendapatan : ≥ RM 10,000.00 15 Kali Gaji Kasar Sebulan

Kadar Keuntungan
1. Persendirian-i Lestari Awam
 • 1 - 3 tahun = 2.75% setahun
 • 4 - 10 tahun = 2.85% setahun
2. i-Lestari Swasta Panel Majikan (Kadar Tetap)
 • Pendapatan RM 3,000.00 - RM 5,000.00 = 7.00% setahun
 • Pendapatan RM 5,001.00 - RM 10,000.00 = 6.25% setahun
 • Pendapatan > RM 10,001.00 = 6.00% setahun
3. i-Lestari Swasta Bukan Panel Majikan (Kadar Tetap)
 • Pendapatan RM5,001 - RM10,000 = 6.50% Setahun
 • Pendapatan > RM10,000 = 6.25% Setahun
(Gaji Kasar = Gaji Pokok + Elaun Tetap)

Laporan CCRIS
 • Laporan CCRIS (dari aplikasi 'Credit Bureau') perlu dikemukakan untuk setiap permohonan.
 • Tunggakan Kelulusan
  1 Bulan Kelulusan secara budibicara
  2 Bulan Perlu menyatakan asas kelulusan dan mendapat kelulusan tertinggi
  3 Bulan Permohonan ditolak

Tempoh Pembiayaan
 • Maksimum 10 tahun (120 Bulan) atau sehingga umur persaraan atau yang mana lebih awal.


Nisbah Khidmat Hutang / DSR

Kategori Pemohon Kadar DSR
Pendapatan Bulanan DSR

Kakitangan Kerajaan & GLC (Bayaran ansuran BPA & PGM)

< RM2,000.00

(Tertakluk kepada kelulusan Ibu Pejabat)
50%
RM2,000.00 – RM3,000.00 60%
RM3,001.00 – RM 5,000.00 70%
RM 5,001.00 dan ke atas 75%
Kakitangan Swasta & Panel Majikan (Bayaran Ansuran / BPA / PGM / PD Cek / Arahan Tetap) RM3,000.00 – RM5,000.00 60%
RM5,001.00 – RM7,000.00 70%
RM7,001.00 – RM10,000.00 75%
RM10,001 ke atas 80%
Kakitangan Swasta Bukan Panel Majikan (Bayaran Ansuran / BPA / PGM / PD Cek / Arahan Tetap) RM5,001.00 – RM7,000.00 70%
RM7,001.00 – RM10,000.00 75%
RM10,001 ke atas 80%

Syarat Jaminan
 • Penjamin / cagaran tidak diperlukan termasuk kakitangan dengan status kontrak bersambung (bagi kakitangan Kemas & Jabatan Perpaduan sahaja)

Perlindungan DTT
 • Skim Takaful Keluarga Berkelompok

Bayaran Awal / Pendahuluan Pembiayaan
 • Tiada bayaran awal / pendahuluan untuk kakitangan kerajaan, badan berkanun dan GLC dengan cara bayaran balik melalui potongan BPA.
 • Untuk lain-lain cara bayaran dan kategori majikan, bayaran awal / pendahuluan 1 bulan diambil / ditolak secara manual dari jumlah pembiayaan dan dikreditkan ke dalam akaun pembiayan yang berkenaan.

Had Pendedahan Pembiayaan

Pelanggan Bilangan Akaun Jumlah Pembiayaan
Baru / Sedia Ada 3(tiga) Akaun RM 200,000.00

Yuran Proses / Perkhidmatan
 • Tiada yuran proses untuk pemohon daripada sektor kerajaan, badan berkanun dan GLC.
 • Yuran proses sebanyak 0.5% untuk kategori majikan swasta.

Tempoh Pengeluaran
 • Pengeluaran pembiayaan dalam tempoh 3(tiga) hari bekerja selepas penerimaan borang.